Dotyczy zapytania ofertowego 12/SZ/FRES/2017 z dnia 10.04.2017

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 12/SZ/FRES/2017 informujemy, że został wydłużony termin składania ofert do 26.04.2017.

W załączniku przesyłamy zaktualizowane zapytanie ofertowe. Załączniki do zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe 12/SZ/FRES/2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Nie emigruję- tu zostaję" nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.04-02-0007/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja-ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Wyniki procedury dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 16.03.2017 r. w ramach projektu "Nie emigruję-tu zostaję"

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Restauracja „IBIZA”

ul. Główna 100, 57 – 450 Ludwikowice

łączna kwota –8600,00 zł brutto;

Data wpływu oferty – 24.03.2017 r.

Wyniki zapytania ofertowego nr 9/SZ/FRES/2017

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 9/SZ/FRES/2017 w ramach projektu "Nie emigruję –tu zostaję" wpłynęła oferta jednego wykonawcy :

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu,

 ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław

Wymieniony Wykonawca został zaproszony do negocjacji.

Rekrutacja osób do udziału w projekcie „Nie emigruję – tu zostaję”

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o trwającym kolejnym naborze osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Nie emigruję – tu zostaję”. Do uczestrnictwa zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego w wieku powyżej 15 roku życia, którzy są bierni zawodowo bądź zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i mają ustalony III profil pomocy.

Do współpracy zapraszamy również pracodawców, którzy zainteresowani są organizacją
6 miesięcznych staży w swojej firmie.

Subskrybuje zawartość