Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej od 01 września 2021r. realizuje projekt

„Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo”

 

 

 

Projekt RPDS.09.01.01-02-0078/20:

 

Realizacja projektu:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 

Okres realizacji projektu:

01.09.2021 – 30.06.2023r.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym!

Cel główny projektu:

wzrost w okresie IX.21–VI.23 szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej 104 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: Miasto Wałbrzych, wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, dzierżoniowski.

 

Główny problem:

niska zdolność osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu do aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym trwałego wychodzenia z wykluczenia społecznego. W praktyce oznacza to dużą liczbę osób będących permanentnie lub powtarzalnie w sytuacjach kryzysowych.

 

Projekt przewiduje wsparcie dla osób:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej,
 • otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

 

Kryteria dostępu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby zamieszkujące: Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki,
 • osoby mające ukończone 18 lat.

 

Kryteria premiujące:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji-minimum 50 % grupy docelowej osoby zamieszkujące tereny objęte programem rewitalizacji,
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020,
 • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

 

Formy wsparcia dostępne w projekcie:

W ramach udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci formami wsparcia w zależności
od zakwalifikowania ich do poszczególnej ścieżki wsparcia; Każdorazowo pierwszą formą wsparcia dla każdego uczestnika będzie usługa o charakterze społecznym, w zależności od ścieżki: coaching bądź animacja.

 

ścieżka społeczna

 • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • animacja,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 • poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
 • udział w zajęciach klubu wolontariusza,

 

ścieżka stażowa

 • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • coaching i animacja,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 • wsparcie trenera pracy,
 • kurs kompetencji społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
 • udział w zajęciach klubu wolontariusza,
 • udział w kursie zawodowym,
 • podjęcie stażu,

 

ścieżka CIS

 • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • coaching i animacja,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 • wsparcie trenera pracy,
 • kurs kompetencji społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne, psychologiczne,
 • udział w zajęciach klubu wolontariusza,
 • udział w kursie zawodowym,
 • podjęcie zatrudnienia socjalnego;

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu

Deklaracja uczestnictwa dla uczestników projektu

Wniosek podmiotu przyjmującego na staż z programem

Osoba do kontaktu: Anna Pradel – Dmochowska

 

Pokaż aktualności w projekcie

 

 

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)
Całkowita wartość projektu: 5 200 998,51 zł
Kwota dofinansowania UE: 4 403 642,31 zł