Zapytanie Ofertowe nr ZO/01/09/FRES/0027/2018

W ramach realizacji projektu pn. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!” nr umowy na realizację projektu RPDS.08.03.00-02-0027/17, realizowanego w ramach RPO Priorytet VIII, działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. zaprasza do przedkładania ofert dotyczących naboru na:

kandydatów na stanowisko eksperta zewnętrznego Komisji Monitorującej prawidłowość wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu:„Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr ZO_01_09_FRES_0027_2018