Zapytanie ofertowe 1/SZ/NE2/FRES/2021

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
aprasza do przedkładania ofert na:

usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji

dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu pracuję”” –

 

Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w zakresie obsługi wraz z egzaminem dla 6 osób

 

Dokumenty dot. zamówienia:

Zapytanie ofertowe 1/SZ/NE2/FRES/2021

załączniki do zapytania ofertowego 1.SZ.NE2.FRES.2021