Rozeznanie rynku 1/M4/FRES/2022 z dnia 05.04.2022r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – szerokie horyzonty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0093/20. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury rozeznania rynku, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

Opracowanie i przygotowanie Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) – indywidualnych ścieżek rozwoju społeczno-zawodowego dla uczestników projektu „Motyle z Dolnego Śląska – szerokie horyzonty” – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem zawierającym usługi o charakterze społeczno – zawodowym

 

Dokumenty dot. rozeznania rynku:

Rozeznanie rynku 1/M4/FRES/2022

Załączniki do Rozeznania rynku nr 1.M4.FRES.2022 z dnia 05.04.2022