Rozeznanie rynku 02/ŚW2/K/FRES/2023

Rozeznanie rynku 02/ŚW2/K/FRES/2023

 

W związku z realizacją projektu pn. „Świdnickie Jaskółki 2 – lecimy dalej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0095/20, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z rozeznaniem rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/ kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji/kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Świdnickie Jaskółki 2 – lecimy dalej”:

Podstawy grafiki komputerowej

 

Dokumenty:

Rozeznanie rynku 02.ŚW2.K.FRES.2023 GRAFIKA KOMPUTEROWA

Załączniki do Rozeznania rynku 02.ŚW2.K.FRES.2023 GRAFIKA KOMPUTEROWA