Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu zostaję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1  Aktywna Integracja nr umowy: RPDS.09.01.04-02-0007/16 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:

  1. Noclegi ze śniadaniem dla uczestników kursu, osób z najbliższego otoczenia uczestników (w szczególności dzieci i innych osób spokrewnionych) oraz trenerów.
  2. Catering (obiady, kolacje, przerwy kawowe) dla uczestników kursu, osób z najbliższego otoczenia uczestników (w szczególności dzieci i innych osób spokrewnionych), opiekunów osób z najbliższego otoczenia oraz trenerów.

Zapytanie ofertowe z załącznikami w załączeniu

zapytanie ofertowe – hotel 29.06.-01.07