ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.4/PWSESSW

wpis w: Zapytania ofertowe | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Program Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Wałbrzyskiego” nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług edukacyjnych specjalistycznych dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty w załączniku

zapytanie ofertowe inicjatywa lokalna