Zapytanie ofertowe 8/MOTYLE2/FRES/2019 z dnia 27.11.2019r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – będzie nas więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0026/18. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

 

  • świadczenie doradztwa rodzinnego dla uczestników/czek projektu „Motyle z Dolnego Śląska – będzie nas więcej” – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

doradztwo rodzinne- zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2019

doradztwo pedagogiczne – zapytanie ofertowe pdf