Zapytanie ofertowe 7/RPO/0031/FRES

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. zaprasza do przedkładania ofert na:

  • świadczenie doradztwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Motyle z Dolnego Śląska”

 

Zapytanie ofertowe i formularz oferty w załączniku

zapytanie-ofertowe-doradztwo-prawne 7.RP0.0031.FRES 09.11.2018

 

Pytania i odpowiedzi dot. zapytania ofertowego – w załączniku

odpowiedzi dot. zapytania 7.RPO.0031.FRES