Zapytanie ofertowe 4/SZ/NE2/FRES/2020

Informujemy, że zapytanie ofertowe 4/SZ/NE2/FRES/2020 zostało w dniu 18.12.2020r. anulowane.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza
do przedkładania ofert na:

• usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu pracuję” –
Autoryzowany kurs obsługi programu Microsoft Excel – 55165AC Community Course Introduction to Microsoft Excel 2016 wraz z certyfikatem Microsoft dla 9 osób

 

Dokumenty dot. zamówienia:

Zapytanie ofertowe 4/SZ/NE2/FRES/2020

Zapytanie ofertowe 4.SZ.NE2.FRES.2020 — Autoryzowany kurs obsługi MS Excel wraz z certyfikatem Microsoft-ZAŁĄCZNIKI