ZAPYTANIE OFERTOWE 4/RPO/9.4/2022/FRES/P

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr
umowy: RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej,
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, zaprasza do złożenia oferty na:
− świadczenie usługi obejmującej wyprodukowanie kompletów bielizny pościelowej zawierających:
poszwę, poszewki na poduszki, prześcieradło (wg. załączonej specyfikacji), która zostaną
rozdysponowane wśród osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie subregionu
wałbrzyskiego (tj. powiat wałbrzyski, Miasto Wałbrzych, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki,
kłodzki), w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów
interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

Dokumenty dot. zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/RPO/9.4/2022/FRES/P

załączniki do zapytania ofertowego