Zapytanie ofertowe 4/FRES/SJ/2022

W związku z realizacją projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0001/18. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

 

− „Zakup, dostawę, demontaż i montaż wyposażenia do mieszkań wspomaganych znajdujących się
w Świdnicy przy ul. 1-go Maja 23”

 

DOKUMENTY DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zapytanie ofertowe 4/FRES/SJ/2022

Zał. do zapytania ofertowego 4-FRES-SJ-2022