Zapytanie ofertowe 3/SZ/NE2/FRES/2020- Autoryzowany kurs obsługi programu Microsoft Excel – poziom podstawowy wraz z certyfikatem Microsoft dla 9 osób

wpis w: Nie emigruję - tu pracuję | 0

Informujemy, iż zapytanie 3/SZ/NE2/FRES/2020 zostało w dniu 10.12.2020 anulowane; 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
aprasza
do przedkładania ofert na:

  • usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji

dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu pracuję” –

Autoryzowany kurs obsługi programu Microsoft Excel – poziom podstawowy wraz z certyfikatem Microsoft dla 9 osób

 

Dokumenty dot. zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 3/SZ/NE2/FRES/2020

Zapytanie ofertowe 3.SZKOLENIA.NE2.FRES.2020 — Autoryzowany kurs obsługi MS Excel wraz z certyfikatem Microsoft- ZAŁĄCZNIKI