Zapytanie ofertowe 3/SZ/NE2/FRES/2019 z dnia 04.11.2019r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
aprasza
do przedkładania ofert na:

 

  • usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji

dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu pracuję” – Obsługa piły spalinowej oraz kosy spalinowej dla 8 osób

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

3.SZKOLENIA.NE2.FRES.2019 — piła+kosa