Zapytanie ofertowe 3/RPO/0031/FRES z dnia 22.01.2018r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. zaprasza do przedkładania ofert na:

– świadczenie doradztwa rodzinnego dla uczestników/czek projektu „Motyle z Dolnego Śląska”

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty w załączniku.

Zapytanie ofertowe – doradztwo rodzinne1_1