Zapytanie ofertowe 3/FRES/SJ/2019

W związku z realizacją projektu pn.: „Świdnickie Jaskółki” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.02.01-02-0001/18, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na:

  • Specjalistów prowadzących treningi dla uczestników/czek projektu „Świdnickie Jaskółki” z zakresu treningu interpersonalnego oraz umiejętności społecznych

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu:

zapytanie ofertowe – treningi – 26.02.2019