Zapytanie ofertowe 2/SZ/CIS/FRES/2023

wpis w: Aktualności, CIS w Wałbrzychu | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …
czyli odkrywamy życie na nowo”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/20, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być … czyli odkrywamy życie na nowo”:

 

Operator wózków jezdniowych – widłowych (dawne II WJO) dla 5 osób

 

Dokumenty dot. zapytania w załączeniu:

Zapytanie ofertowe 2/SZ/CIS/FRES/2023

Załączniki do Zapytania ofertowego 2.SZ.CIS.FRES.2023- kurs wózki widłowe