ZAPYTANIE OFERTOWE 2/MZ/OWES/2021

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr umowy:  RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

  • świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich przeznaczonych dla osób fizycznych, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, zamieszkałych
    na terenie powiatu wałbrzyskiego i Miasta Wałbrzycha, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych związanego z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19).

 

Dokumenty dot. zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/MZ/OWES/2021

Załączniki do zapytania ofertowego 2.MZ.OWES.2021