Zapytanie ofertowe 1/SZ/MOTYLE3/FRES/2021

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/19, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

  • usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji

dla uczestników projektu „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” –

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z egzaminem UDT dla 9 osób.

 

Dokumenty dot. zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1/SZ/MOTYLE3/FRES/2021

Załączniki do zapytania ofertowego 1.SZ.MOTYLE3.FRES.2021