AKTUALIZACJA Zapytanie ofertowe 1/NE3/FRES/2021

 

 

W dniu 15.11.2021r. dokonano korekty Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego (korekta błędu pisarskiego w tabeli). Poprawiony załącznik został zamieszczony poniżej oraz na Bazie Konkurencyjności. W związku z powyższym, wszyscy Wykonawcy, których oferty wpłyną do FRES, zostaną poproszeni o dokonanie korekty załącznika nr 5 w celu zachowania uczciwej konkurencji.

 

Poprawiony Zał. nr 5 Załączniki do zapytania ofertowego 1.NE3.FRES.2021

 

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu żyję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0128/20. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
zaprasza
do przedkładania ofert na:

Opracowanie i przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR) – indywidualnych ścieżek rozwoju społeczno-zawodowego dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu żyję” – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte kompleksowym
i zindywidualizowanym wsparciem zawierającym usługi o charakterze społecznym lub społeczno – zawodowym.

 

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe 1/NE3/FRES/2021

Załączniki do zapytania ofertowego 1.NE3.FRES.2021