Zapytanie ofertowe 1/DS/MOTYLE3/2020

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/19. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

  • świadczenie doradztwa psychologicznego dla uczestników/czek projektu „Motyle
    z Dolnego Śląska – nowe szanse” –
    osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/DS/MOTYLE3/2020

MOTYLE Z DOLNEGO ŚLĄSKA- NOWE SZANSE – doradztwo psychologiczne- zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2020 — Załączniki