Zapytanie ofertowe 1/CIS/CIS/FRES/2023

wpis w: Aktualności, CIS w Wałbrzychu | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywamy życie na nowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/20. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą
w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
zaprasza do przedkładania ofert na:

Wykonanie prac budowlanych – wykończeniowych w siedzibie Zamawiającego
w ramach zadania: adaptacja bazy lokalowej dostosowanej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami do potrzeb Centrum Integracji Społecznej
przy Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu

 

 

DOKUMENTY DOT. ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe 1/CIS/CIS/FRES/2023

Załączniki 1-8 do Zapytania ofertowego 1.CIS.CIS.FRES.2023- roboty budowlane i wykończeniowe

Załącznik nr 9 – Przedmiar

Załącznik nr 10 – Opis do projektu architektoniczno – budowlanego wraz z projektem

Załącznik nr 11-Opis techniczny wraz z projektem – ELEKTRYKA

Załącznik nr 12- Opis techniczny wraz z projektem – SANITARKA