Zapytanie ofertowe 01/POMAGAMY/WCH/FRES/2024

W związku z realizacją projektu pn. „Pomagamy – nie zwlekamy. Usługi asystenckie i wytchnieniowe
w regionie wałbrzyskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.1 – Transformacja społeczna,
nr umowy: FEDS.09.01-IP.02-0044/23. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą
w Wałbrzychu, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
zaprasza do złożenia ofert na:

Szkolenie asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług

 

DOKUMENTY DOT. POSTĘPOWANIA:

Zapytanie ofertowe 01/POMAGAMY/ŚD/FRES/2024

Załączniki do Zapytania ofertowego 01.POMAGAMY.WCH.FRES.2024