WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU “ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM” ZŁOŻONYCH DO DNIA 19.01.2020 ROKU.

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu “Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 19 stycznia 2020 roku, poniżej zamieszczamy listy rankingowe.

Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

lista rankingowa-ocena formalna 20.01.2020