WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU “ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM” ZŁOŻONYCH DO DNIA 13.10.2019 ROKU

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu “Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 13 października 2019 roku, poniżej zamieszczamy listy rankingowe.

Lista rankingowa osób zainteresowanych założeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

lista rankingowa – ocena formalna 14.10.2019