Szkolenia

wpis w: O nas | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego/edukacyjnego w ramach projektu “Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej

Do skorzystania ze wsparcia zapraszamy zainteresowane osoby fizyczne jak i Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne) oraz Przedsiębiorstwa Społeczne z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego swym zasięgiem powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych na prawach powiatu, ząbkowicki.

W ramach usług szkoleniowych/edukacyjnych przewiduje się wsparcie z zakresu:

  • Aspektów formalno-prawnych (m.in. rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne; tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (fundacji, stowarzyszeń); tworzenia podmiotów reintegracyjnych ), przekształcania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne, zewnętrznych źródeł finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej),
  • Szkoleń zawodowych dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe (dotację)
  • Animacji środowiska lokalnego (w tym m.in. organizacja inicjatyw lokalnych, działalność organizacji na rzecz środowisk lokalnych, wsparcie dla liderów społeczności),
  • Stosowanie klauzul społecznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • Pisania oraz rozliczania ofert pożytku publicznego
  • Komunikacji w zespole,
  • Księgowości w Podmiotach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych,
  • Marketingu w Podmiotach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych,
  • Tworzenia biznesplanów w Podmiotach Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwach Społecznych,

W zależności od potrzeb organizujemy również szkolenia o innej tematyce.

W celu uzyskania szczegółów związanych z oferowanym wsparciem oraz skorzystania z usług szkoleniowych/edukacyjnych, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Nami telefonicznie lub mailowo:
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej: numer stacjonarny 74 647 88 90, adres mailowy: fres@fres.org.pl
Forma świadczenia usług szkoleniowych/edukacyjnych zostanie dostosowana do potrzeb zainteresowanych osób jak i Podmiotów.