Od dnia 01.04.2019r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Gminą Miastem Świdnica rozpoczynają realizację projektu pn. „Świdnickie Jaskółki”. Projekt ten odpowiada na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, do których należy duża skala niewystarczającej samodzielności osób w procesie integracji społeczno – zawodowej, skutkującej niewystarczającym potencjałem do samodzielnego funkcjonowania, w tym utrzymania mieszkania. Problem ten dotyczy w szczególności osób priorytetowo objętych wsparciem w projekcie:

a)bezdomnych,

b)niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c)niepełnosprawnych z niepełnosprawnością sprzężoną,

d)niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną,

e)osób z zaburzeniami psychicznymi,

f)osób opuszczających pieczę zastępczą,

g)osób niesamodzielnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności 90 osób, kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej, a tym samym wzrost potencjału umożliwiającego samodzielne utrzymanie, autonomiczne funkcjonowanie oraz łączenie życia osobistego i zawodowego.

Projekt identyfikuje kompleksową interwencję w obszarach stworzenia miejsca zamieszkania, świadomości, wiedzy i umiejętności społecznych:

1)uruchomienie mieszkań wspomaganych, w tym treningowych i wspieranych o optymalnym standardzie,

2)uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych i asystenckich,

3)prowadzenie treningów i wsparcia podnoszącego kompetencje społeczne ukierunkowane na usamodzielnianie,

4)prowadzenie działań towarzyszących, w tym z udziałem rodzin,

5)prowadzenie wsparcia specjalistów, dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i celów.

Projekt będzie integralną częścią budowanego trwałego systemu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji projektu: 01.04.2019r. – 31.03.2022r.

Nabór do udziału w projekcie prowadzony jest w sposób ciągły.

Wartość projektu: 2 980 844,62 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 2 828 944,62 zł

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Fundacji – telefon: 74 6478890.

Poniżej zamieszczamy: regulamin udziału w projekcie oraz formularz rekrutacyjny

Regulamin mieszkania

Regulamin rekrutacji – aktualizacja IX.20

Formularz rekrutacyjny – aktualizacja

Pokaż aktualności w projekcie