Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej od 01 marca 2024r. realizuje projekt:

“Subregionalny system tworzenia miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej”

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który jest współfinansowany  ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych  na Dolnym Śląsku
Działanie 9.1 Transformacja społeczna
Umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.09.01.-IP.02-0032/23-00

 

Okres realizacji projektu01.03.2024r. – 28.02.2026r.
Celem głównym projektu jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia, lub stan zdrowia członków swoich rodzin są z tego wykluczone.
Projekt zakłada w okresie 24 miesięcy, na obszarze objętym wsparciem zwiększenie dostępności co najmniej 12 niestacjonarnych miejsc świadczenia usług społecznych dla minimum 90 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób, których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi. Celem projektu jest również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).
Działania projektowe obejmują realizację:
  1. Diagnoz, dla co najmniej 90 osób, w tym 60 pogłębionych.
  2. Usługi asystencji osobistej i opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu świadczone w społeczności lokalnej.
  3. Usługi asystencji osobistej i opiekuńcze obejmujące wsparcie towarzyszące zwiększające szanse na niezależne życie.
  4. Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.
Rezultaty:
  1. Zbudowanie lokalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Wałbrzychu oraz powiecie wałbrzyskim z udziałem co najmniej 2 PES. System obejmie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dla osób w związku z ich wiekiem, stanem zdrowia lub niepełnosprawnością.
  1. Przygotowanie i wdrożenie do świadczenia usług co najmniej 12 asystentów/ek i opiekunów/ek
  2. Objęcie kompleksowym wsparciem co najmniej 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób: z niepełnosprawnościami  i/ lub potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w zastępstwie za opiekuna faktycznego.

 

Uwaga! – zgodnie z par.5 ust.6 pkt.10 Umowy o dofinansowanie projektu, Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podejrzenia o niezgodności projektu lub działań Realizatora projektu/Partnerów z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012r.;

 

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Koziatek

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

 

Pokaż aktualności w projekcie

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu 4 959 996,00 PLN
Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej 3 471 997,20 PLN