Rozeznanie rynku z dnia 23.02.2018r. na kursy zawodowe

wpis w: Motyle z Dolnego Śląska | 0

W związku z realizacją projektu pn.: „Motyle z Dolnego Śląska”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1.1 Aktywna integracja, nr umowy: PDS.09.01.04-02-0031/17 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej  z rozeznaniem rynku określonej    w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. zaprasza do przedkładania ofert na:

  • usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych /podnoszących kompetencje dla uczestników projektu

Rozeznanie i formularz oferty w załączniku:

 

rozeznanie rynku kursy zawodowe