Rozeznanie rynku z dnia 03.06.2019r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z rozeznaniem rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Noclegi ze śniadaniem dla 14 uczestników wędrówki górskiej oraz 2 animatorów
2. Catering – kolacje dla 14 uczestników wędrówki górskiej oraz 2 animatorów

 

W załączeniu- rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku- Hotel- 03.06.2019r.