Rozeznanie rynku nr 2/CIS/FRES/2022 z dnia 12.04.2022r.

wpis w: Aktualności, CIS w Wałbrzychu | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być … czyli odkrywamy życie na nowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/20 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z rozeznaniem rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
, zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę, transport i montaż pawilonu handlowego wg. wskazanej specyfikacji

 

Dokumenty dot. rozeznania rynku:

Rozeznanie rynku 2.CIS.FRES.2022 z dnia 12.04.2022 dot. pawilonu handlowego