Rozeznanie rynku na szkolenie zawodowe

wpis w: DOWES | 0

Zapytanie ofertowe 2/SZ/OWES/FRES/2018

W związku z realizacją projektu pn.: „Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej subregionu wałbrzyskiego” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.04.00-02-0011/15-00, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej                     z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. zaprasza do przedkładania ofert na:

  • usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje/kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu (dla 3 osób)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty w załączniku:

 

rozeznanie rynku – szkolenie zawodowe 06.02.2018