Od dnia 01.12.2017r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Arte” zapraszają do współpracy przy realizacji projektu ukierunkowanego na reintegrację społeczno-zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa dolnośląskiego. Możliwa współpraca obejmuje kierowanie beneficjentów Państwa instytucji do projektu, identyfikację miejsca staży dla uczestników projektu oraz współpracę w zakresie doboru zakresu wsparcia w realizowanych instrumentach projektowych.

 

W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie 50 osób otrzyma:

  • opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju,
  • 6 miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie),
  • wsparcie coacha oraz animatora,
  • doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne),
  • udział w zajęciach Klubu Wolontariusza,
  • kurs kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy i do utrzymania zatrudnienia
    (kurs wyjazdowy),
  • szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe).

Warunkiem uczestniczenia w ścieżce wsparcia zawodowego jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zakwalifikowanej do III profilu wsparcia lub osoby biernej zawodowo oraz przynależność do jednej z grup: osób bezdomnych, osób wykazujących trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, osób zamieszkujących obszary wiejskie, spełniających definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób uzależnionych.

 

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby:

a) bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

b) wykazujące trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

c) uzależnione (alkoholizm lub narkomania),

d)zamieszkujące obszary wiejskie, spełniające definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.09.2019r.

Rekrutacja w trybie ciągłym.

W powyższym temacie uprzejmie prosimy o kontakt z FRES – Anną Pradel, tel. 724070001, email: anna.pradel@fres.org.pl lub Zenonem Matuszko – tel. 509857755 email: zenon.matuszko@fres.org.pl

Pokaż aktualności w projekcie