FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PARTNERSTWIE Z

WIELOBRANŻOWĄ SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ „ARTE”

od 01 marca 2022r. współrealizuje projekt

„Motyle z Dolnego Śląska – szerokie horyzonty”

 

Realizacja projektu: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arte” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha
Okres realizacji projektu: 01.03.2022r. – 30.06.2023r.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej lub zawodowej wśród 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań i zamieszkujących teren rewitalizowany z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, świdnickiego i Miasta Wałbrzycha w okresie marzec 2022 – czerwiec 2023r.
Cel odpowiada na problem niskiej zdolności beneficjentów do samodzielnej aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia i trwałego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Niezaradność wynika w szczególności z braku wzorców oraz wieloletniego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, do których należą w szczególności: bezdomność, konflikty z prawem, uzależnienia i bezrobocie. Stąd projekt identyfikuje kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych.
Projekt przewiduje wsparcie dla osób – kryteria obowiązkowe:
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo,
 • zamieszkujących powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i Miasto Wałbrzych,
 • w wieku powyżej 18 roku życia.
Projekt skierowany w szczególności do osób:
 • bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • wykazujących trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • uzależnionych (alkoholizm lub narkomania).
Pierwszeństwo udziału w projekcie:
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoba zamieszkująca teren rewitalizowany,
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych),
 • korzystające z POPŻ.
Obszar realizacji projektu: 
 • powiat dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
 • Indywidualne ścieżki reintegracji – diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
 • Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym – coaching i animacja.
 • Warsztaty kompetencji społecznych – wspierające zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością
  i funkcjonowaniem w grupie rodzinnej i społecznej.
 • Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 • Klub Wolontariusza – aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem oraz praktyczne budowanie kompetencji aktywności w społecznościach lokalnych.
 • Kursy i szkolenia zawodowe – pozwalające na nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Staże – przyczyniające się do wzrostu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:
 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia,
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia.
Rozpoczęcie rekrutacji osób do projektu: marzec 2022r.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Pokaż aktualności w projekcie
Projekt „Motyle z Dolnego Śląska – szerokie horyzonty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)
Całkowita wartość projektu: 1 751 986,80 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 488 736,80 zł