MieszkaMy i działaMy – cztery kąty maMy

wpis w: 4 kąty, Aktualności, projekty 2024 | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej od 01 kwietnia 2024r.

współrealizuje projekt:

“MieszkaMy i działaMy – cztery kąty maMy”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który jest współfinansowany  ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych  na Dolnym Śląsku
Działanie 9.1 Transformacja społeczna
Umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.09.01.-IP.02-0034/23-00
 

Uwaga! – zgodnie z par.5 ust.6 pkt.10 Umowy o dofinansowanie projektu, Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podejrzenia
o niezgodności projektu lub działań Realizatora projektu/Partnerów z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012r.;
Osoba do kontaktu: Arleta Tokarska
Pokaż aktualności w projekcie

Całkowita wartość projektu:  4 363 054,00 PLN
Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 3 490 443,20 PLN 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie