Polityka prywatności FRES

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 102; NIP: 8862894382, KRS: 0000303440
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora; poprzez adres e-mail iod@fres.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: FRES, ul. Wrocławska 102, 58 – 306 Wałbrzych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z: działalnością statutową Fundacji, korzystaniem z FEDS 2021 – 2027, projektami i wydarzeniami realizowanymi przez Fundację na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na Fundacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie przepisów prawa (podmioty współpracujące przy wdrażaniu FEDS 2021 – 2027).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań Fundacji.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową Fundacji, korzystania ze wsparcia w ramach projektów RPO WD 2014-2020, wydarzeniach realizowanych przez Fundację.
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych w Fundacji znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej “Instrukcji realizacji praw osób, które dane dotyczą”. Zapraszamy do lektury.