Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Misją Fundacji jest rozwój potencjału człowieka na rzecz jego niezależności ekonomicznej i społecznej.

 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej została założona w 2008 roku, jest bezpośrednim kontynuatorem działań utworzonego w ramach Partnerstwa „Muflon” Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Partnerstwo to – utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal – jako jedno z pierwszych w Polsce, wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Dla Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej najważniejszy jest człowiek. Staramy się zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez propagowanie szeroko rozumianej idei spółdzielczości socjalnej. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organizacją pozarządową, która prowadzi działania związanie z zakładaniem i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej oraz wspieraniem osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aby osiągnąć założone cele udzielamy doradztw z zakresu ekonomii społecznej, organizujemy tematyczne szkolenia, prowadzimy spotkania ze społecznością lokalną na terenie Dolnego Śląska oraz promujemy lokalne podmioty ekonomii społecznej. W swych działaniach staramy się budować współpracę pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a środowiskiem lokalnym. Oprócz działalności, która jest nastawiona w pierwszej kolejności na pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, dążymy do budowania sieci współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych jak i podmiotami ekonomii społecznej.

Z naszych usług skorzystać mogą osoby indywidualne, podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne), samorządy, które są zainteresowane udzielaniem wsparcia podmiotom ekonomii społecznej w swoich regionach, przedstawiciele sektora biznesowego (nastawieni na działalność w obszarze ekonomii społecznej jak i wspomaganie przedsiębiorstw społecznych) oraz media, które przejawiają zainteresowanie szerzeniem idei ekonomii społecznej oraz promowaniem podmiotów ekonomii społecznej z terenu Dolnego Śląska.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE FRES

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2019

Raport roczny z działalności 2018r.

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne FRES za rok 2013

Skip to content
Skip to content