Ekonomia Społeczna

wpis w: Ekonomia społeczna | 0

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna łączy cele społeczne i ekonomiczne, a jej istotę stanowiąprzedsiębiorstwa społeczne. Aspekt ekonomiczny takiegoprzedsiębiorstwa przejawia sięw tym, że musi funkcjonować na rynku jak każde inne. Stąd konieczność prowadzeniaw miarę regularnejdziałalności, podnoszenia własnej konkurencyjności czy istnieniachoćby nielicznego, ale płatnego personelu. Natomiast wymiar społecznywyraża poprzezpierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych ponad zyskiem, który powinien byćprzeznaczony na maksymalizacjękorzyści społecznych np. przez dostarczanie wysokiejjakości usług lub działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W praktyce wyglądatotak, że przedsiębiorstwo społeczne doszkala swoich pracowników albo organizuje festyndla mieszkańców. Dlatego ważną funkcją ekonomiispołecznej jest nie tylko działalnośćhandlowa czy produkcyjna, ale integracja i rozwój społeczności, a przedsiębiorstwospołeczne działa niedla zysku, tylko dla ludzi.

Instytucje ES

W Polsce można wyróżnić 4 podstawowe typy przedsiębiorstw społecznych:

1. Instytucje starej ekonomii społecznej – są to spółdzielnie: mieszkaniowe, pracy, rolnicze oraz spółdzielcze banki i kasyoszczędnościowo–kredytowe. Ich celem jestdostarczanie dóbr i usług wykraczających poza potrzeby własnych członków.
2. Instytucje III sektora – fundacje i stowarzyszenia, które dla realizacji celówspołecznych prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną.
3. Nowe instytucje ekonomii społecznej – do tej grupy zaliczają się:

  • Spółdzielnie socjalne ich głównym założeniem jest społeczna i zawodowareintegracja członków. Spółdzielnie socjalne są zakładaneprzez osoby z grupzagrożonych wykluczeniem społecznym np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, uchodźców. Spółdzielcy wspólnieprowadzą przedsiębiorstwo, co pozwala zaspokoić ichpotrzeby ekonomiczne i społeczne.

  • Zakłady Aktywności Zawodowejsą tworzone w celu zatrudnienia osóbniepełnosprawnych i przygotowania ich do podjęcia pracy naotwartym rynku. ZAZ niejest samodzielną formą prawną – jest finansowo i organizacyjnie wydzieloną jednostką, jaką mogą powołaćinstytucje i organizacje, których statutowym zadaniem jestrehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

  • Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej − zostałypowołane przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym w 2003 r. CIS i KIS mogą byćzakładane przez sektor publiczny oraz organizacje pozarządowe. Ich celem jestreintegracja zawodowa i społecznaosób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – ubezpieczają swoich członków nazasadzie wzajemności. TUW nie są nastawione na zysk, aswoim członkom oferująochronę ubezpieczeniową w zamian za składki członkowskie, które pokrywająwypłacone świadczenie i kosztydziałalności.

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej – podobnie jak ZAZ, WTZ nie są samodzielną formąprawną, ale wyodrębnioną organizacyjnie i finansowoplacówką. Ich zadaniem jestrehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i niezdolnych do podjęciapracy. WTZ mogą byćorganizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Ustawodawca dopuszcza istnienie w WTZ dochodu ze sprzedażyproduktów i usługwykonanych podczas zajęć, ale zgodnie z przepisami, działalność WTZ ma charakterniezarobkowy.

​4. Instytucje hybrydowe – są to przedsięwzięcia ekonomii społecznej, których w ogóle nie można wyodrębnić w kategoriach podmotowych. Do tej grupy można zaliczyć przedsięwzięcia, które mogą działać w formie różnego rodzaju partnerstw lub charakter ich działalności realizuje cele społeczne. Takie przedsięwzięcia mogą funkcjonować zarówno w formie wyodrębnionych podmiotów prawnych (np. związków stowarzyszeń czy spółdzielni osób prawnych) lub w oparciu o sformalizowane porozumienia.

Dlaczego warto wspierać Ekonomię Społeczną?

Dzisiejszym rynkiem rządzi prawo popytu i podaży, a wartość pracownika jest zależna odzysków jakie przynosi firmie, dlatego EkonomiaSpołeczna jest szczególnie ważna, gdyżstanowi alternatywę i przeciwwagę dla takiego stanu rzeczy. Daje nie tylko niezależnośćekonomiczną, ale również motywuje do wzięcia odpowiedzialność za siebie i najbliższeotoczenie, a tym samym pomagarozwiązywać problemy społeczne w sakli miro i makro.