ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2023/FRES/C – UZUPEŁNIENIE

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2023/FRES/C

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

Na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów, w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) dla osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie powiatu dzierżoniowskiego w związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W przypadku, kiedy w trakcie realizacji usługi, zostanie zgłoszone zapotrzebowanie od podmiotu/instytucji z innej miejscowości, znajdującej się na terenie powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzycha, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi również na tym terenie od dnia wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z ceną zawartą w ofercie, która w związku z tym nie ulegnie zwiększeniu. Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

W dniu 24.07.2023r. dodano załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; Jednocześnie termin składania ofert został wydłuzony do dnia 28.07.2023r. do godz. 12.00;

Dokumenty dot. zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2023/FRES/C

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3A – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 3B – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Załącznik nr 6B – Oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków US

Załącznik nr 7 – oświadczenie Federacja Rosyjska

dodatkowy załącznik

Oświadczenie Wykonawcy zał. nr 3