ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2022/FRES/C

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2022/FRES/C

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim
nr umowy:  RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

Na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów, w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) dla osób przybyłych do Polski i zamieszkujących
na terenie powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, w związku z konfliktem na Ukrainie, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych
w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

 

Dokumenty dot. zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/2022/FRES/C

Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr1

Formularz oferty – zał. nr2

Oświadczenie Wykonawcy zał. nr3

Obowiązek informacyjny – zał. nr 3A

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy- zał. nr 3B

Wzór umowy – zał. nr4

Zgoda na przetwarzanie danych zał. nr 5

Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS – zał. nr 6A

Oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków US – zał. nr 6B