Zapytanie ofertowe 4/FRES/SJ/2019

W związku z realizacją projektu pn.: „Świdnickie Jaskółki” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.02.01-02-0001/18, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza
do przedkładania ofert na:

„Zakup, dostawę i montaż w yposażenia 12 mieszkań wspomaganych
(w tym 5 mieszkań wspieranych i 7 mieszkań treningowych) znajdujących się
w Świdnicy przy ul. 1-go Maja 23”

 

Zapytanie w załączeniu:

zapytanie-ofertowe-4.FRES.SJ.2019

zał. 2 do zo 4.FRES.SJ.2019