ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPO/9.4/2023/FRES/Z

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPO/9.4/2023/FRES/Z

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”
nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej,
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014- 2020, zaprasza do złożenia oferty na:
− świadczenie usługi obejmującej organizację czasu wolnego, poprzez przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć (zg. ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, cz. III pkt. 2 niniejszego
zapytania ofertowego), dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie
subregionu wałbrzyskiego (tj. powiat wałbrzyski, Miasto Wałbrzych, świdnicki, dzierżoniowski,
ząbkowicki, kłodzki), w związku z konfliktem na Ukrainie, zwanych dalej Beneficjentami Wsparcia.
Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę.

 

 

DOKUMENTY DOT. ZAPYTANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/RPO/9.4/2023/FRES/Z

Załączniki do zapytania ofertowego