ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPO/9.4/2022/FRES/P

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPO/9.4/2022/FRES/P

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”
nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0001/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej,
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, zaprasza do złożenia oferty na:
− wyprodukowanie kompletów pościeli jednorazowej z włókniny syntetycznej
(wg. załączonej specyfikacji). Zadanie realizowane w ramach mechanizmu zakupów
interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

Dokumenty dotyczące zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/RPO/9.4/2022/FRES/P

Załączniki do zapytania ofertowego NR 2.RPO.9.4.2022.FRES.P