Zapytanie ofertowe 2/FRES/SJ/2019

W związku z realizacją projektu pn.: „Świdnickie Jaskółki” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.02.01-02-0001/18, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na:

  • Zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego 12 mieszkań wspomaganych (w tym 5 mieszkań wspieranych i 7 mieszkań treningowych) znajdujących się w Świdnicy przy ul. 1-go Maja 23”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem 1 oraz załącznik 2 do ZO w załączeniu:

zapytanie ofertowe 2.FRES.SJ.2019

zał.2 do ZO 2.FRES.SJ.2019