Zapytanie ofertowe 1/DS/M4/FRES/2022

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – szerokie horyzonty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0093/20. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

 

świadczenie doradztwa prawnego dla uczestników projektu „Motyle z Dolnego Śląska – szerokie horyzonty” – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 

Dokumenty dot. zapytania:

Zapytanie ofertowe 1/DS/M4/FRES/2022

Załączniki do zapytania ofertowego 1.DS.M4.FRES.2022