Zapytanie ofertowe 1/DS/JASKÓŁKI2/2023

W związku z realizacją projektu pn. „Świdnickie Jaskółki 2- lecimy dalej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0095/20. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

 

  • świadczenie doradztwa psychologicznego dla uczestników/czek projektu „Świdnickie Jaskółki 2- lecimy dalej” – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego.

 

Dokumenty

Zapytanie ofertowe 1/DS/JASKÓŁKI2/2023

Załączniki do zapytania ofertowego 1.DS.JASKÓŁKI2.2023- doradztwo psychologiczne