Zapraszamy do udziału w projekcie „Motyle z Dolnego Śląska – będzie nas więcej”

Zapraszamy do udziału w projekcie! Rekrutacja – wrzesień 2019r.!

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej od 2 września 2019r. realizuje projekt „Motyle z Dolnego Śląska – będzie nas więcej”

 

Realizacja projektu: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Arte”
Okres realizacji projektu: 02.09.2019r. – 30.06.2021r.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno lub zawodowej wśród 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel odpowiada na problem niskiej zdolności beneficjentów do samodzielnej aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia i trwałego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Niezaradność wynika w szczególności z braku wzorców oraz wieloletniego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, do których należą w szczególności: bezdomność, konflikty z prawem, uzależnienia i bezrobocie. Stąd projekt identyfikuje kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych.
Projekt przewiduje wsparcie dla osób – kryteria obowiązkowe:
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo,
 • zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego,
 • w wieku powyżej 18 roku życia,
Projekt skierowany w szczególności do osób:
 • bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • wykazujących trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • uzależnionych (alkoholizm lub narkomania).
Pierwszeństwo udziału w projekcie:
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoba zamieszkująca teren rewitalizowany.
Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie
Projekt zakłada następujące formy wsparcia:
 1. Indywidualne ścieżki reintegracji – diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
 2. Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym – coaching i animacja.
 3. Warsztaty kompetencji społecznych – wspierające zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością i funkcjonowaniem w grupie rodzinnej i społecznej.
 4. Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) – aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 5. Klub Wolontariusza – aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem oraz praktyczne budowanie kompetencji aktywności w społecznościach lokalnych.
 6. Kursy i szkolenia zawodowe – pozwalające na nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 7. Staże – przyczyniające się do wzrostu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:
 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia,
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia.
 Rozpoczęcie rekrutacji osób do projektu: wrzesień 2019r.
 
Dokumenty do pobrania:
wkrótce będą dostępne