Wsparcie finansowe

wpis w: O nas | 0
Tworzenie przedsiębiorstw społecznychRozwój istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw SpołecznychPozarządowy Fundusz PożyczkowyMam Firmę
Zapraszamy do założenia Spółdzielni Socjalnej przy wsparciu DOWES:

Dla kogo?

Osób niezatrudnionych, które są wykluczone społecznie lub narażone na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej należące do:
a) osób bezrobotnych – w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) osób o których mowa w art. 1 ust 2 pkt 1-4, 6-7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym:
c) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
d) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
e) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
f) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
g) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
h) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
i) Osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych). Zapraszamy osoby prawne, mieszkające lub działające na terenie Dolnego Śląska, zainteresowane założeniem Spółdzielni Socjalnej i zatrudnieniem w nich osób fizycznych.
Naszym celem jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu:

przedsiębiorczości społecznej,
zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.
W przypadku zainteresowania wsparciem w zakresie usług doradczych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny celem umówienia się z Doradcą:
adres mailowy: doradztwo@dowes.pl
telefon kontaktowy: 74 848 01 00

Zapraszamy do skorzystania z usług związanych z funkcjonującym w ramach DOWES funduszem pożyczkowym dla PES.

Dla kogo?

Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska:

Fundacje,
Stowarzyszenia,
Spółdzielnie socjalne,
Przedsiębiorstwa społeczne
Kluby sportowe ( w przypadku posiadania KRS)
Ochotnicze Straże Pożarne ( w przypadku posiadania KRS)
Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania KRS)
Zakłady Aktywności Zawodowej
Spółdzielnie pracy
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
DOWES oferuje dla PES pożyczki w wysokości do 20 000 zł (UWAGA!- wysokość pożyczki uzależniona jest od aktualnego stanu środków w portfelu Funduszu). Szczegóły w REGULAMINIE POŻYCZKOWYM.

W przypadku zainteresowania wsparciem w zakresie usług funduszu pożyczkowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny celem umówienia się z Doradcą:
adres mailowy: rozwoj@dowes.pl
telefon kontaktowy: 74 848 01 00

Ideą Fundusz jest  zapewnienie trwałości i zwiększenie stabilności finansowej wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój i profesjonalizacja oferowanych usług przez podmioty ekonomii społecznej – organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Kapitał początkowy Funduszu wynosi 200 000 zł i może być wykorzystany na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez udzielenie pożyczek oraz udzielenie poręczeń dla osób fizycznych chcących założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej.

W celu uproszczenia i dostosowania wymogów do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej została zaproponowana pożyczka w dwóch formach. Pierwsza forma pożyczki – STANDARD – jest udzielana w celu zabezpieczenia płynności finansowej, a podmiot ubiegający się o taką formę pożyczki zobowiązany jest przede wszystkim do przedstawienia kserokopii umowy dotacyjnej. Druga forma pożyczki – START GO – jest udzielana podmiotom ekonomii społecznej, które chcą podjąć działalność zarobkową lub wprowadzić nowy produkt do prowadzonej już działalności. Istotną rolę w procesie udzielania pożyczki pełni Opiekun Finansowy, który nie tylko odpowiada za kontakty z ubiegającym się o pożyczkę podmiotem ekonomii społecznej i za pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim wspiera podmiot ekonomii społecznej w zakresie zarządzania finansami oraz aktywnie i wspólnie z podmiotem ekonomii społecznej reaguje na zaistniałe problemy związane z jego działalnością, bezpośrednio związane ze spłatą udzielonej pożyczki.

Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających: realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, szczególnie poprzez udzielanie poręczeń dotacji udzielanych z Instytucji Współpracujących.

Wsparcie okołofunduszowe

Wsparcie okołofunduszowe dotyczy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej objętych wsparciem. Zarządzanie finansami będzie rozumiane jako podejmowanie decyzji skąd i w jaki sposób pozyskiwać przychody pieniężne oraz na jakie kierunki przeznaczyć i w jakich formach wydatkować nagromadzone zasoby pieniężne, aby w możliwie najpełniejszy sposób realizować cele danego podmiotu.

Cele wsparcia:

zapewnienie efektywności pożyczki,
zainspirowanie kadry odpowiedzialnej za finanse w podmiotach ekonomii społecznej do zwiększania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania finansami.
Stabilna i przewidywalna polityka zarządzania finansami daje bezpieczeństwo wypełnienia przez podmiot ekonomii społecznej sprecyzowanej misji. Przeprowadzenie analizy efektywności tej polityki ma służyć wzmocnieniu, a niekiedy wprowadzeniu planu naprawczego w tych aspektach zarządzania  finansami, które wykazują widoczne błędy i braki.

http://fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl/

Projekt ma na celu utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie, przeciwdziała bierności zawodowej oraz bezrobociu poprzez zaktywizowanie zawodowe 110 uczestników (60 kobiet, 50 mężczyzn) dzięki udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego i przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej min. 100 z nich.

Projekt jest adresowany do osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. do osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, osób, które ukończyły 50 rok życia, z niepełnosprawnościami. długotrwale bezrobotnych, wyłącznie zamieszkujących obszar woj.dolnośląskiego, min. 30% uczestników zamieszkuje tereny objęte programami rewitalizacji, a 40% – obszary wiejskie.

Projekt umożliwia wzięcie w nim udziału osobom z niepełnosprawnościami. Preferuje ich udział, podobnie jak udział kobiet, gdyż są to grupy szczególnie defaworyzowane na rynku pracy.

Założenia projektu będą zrealizowane poprzez wykonanie zaplanowanych po sobie działań – rekrutację uczestników (w tym diagnoza predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej), udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, ocenę wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznanie środków, udzielenie wsparcia pomostowego (finansowego i szkoleniowo-doradczego). Uczestnicy zostaną przygotowani do racjonalnego, wydajnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas cyklu szkoleń 1) o tematyce ogólnobiznesowej 2) zorientowanych pod kątem profilu przyszłej działalności gospodarczej uczestnika z zajęciami warsztatowymi i indywidualną opieką doradczą.

Korzyścią dodatkowo wzmacniającą kompetencje uczestników, obok praktycznych umiejętności prowadzenia własnego biznesu, będzie uzyskanie tzw. umiejętności miękkich np. radzenia sobie w sytuacjach trudnych, współpracy w zespole, organizacji pracy, komunikacyjnych.

http://mamfirme.wroclaw.pl/