Szacowanie – Przygotowanie projektu budowlanego

wpis w: Aktualności, CIS w Wałbrzychu | 0

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dot. realizacji projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być … czyli odkrywamy życie na nowo” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/20 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z rozeznaniem rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się
z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny wykonania usługi polegającej na:

przygotowaniu projektu budowlanego zmian sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ulicy Wrocławskiej 102 w Wałbrzychu na pomieszczenia o charakterze biurowo – usługowym oraz projektu nowego wjazdu wraz z zapewnieniem dostępu do budynku
dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Formularz oferty

Szacowanie ceny